Skip to main content

Privacyverklaring

 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Jarno Hofman Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekkinghebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijkezorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Jarno Hofman Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met
daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten
die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Jarno Hofman Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Jarno Hofman Photography
Burg. Jansoniushof 26
www.byjarno.nl
info@byjarno.nl
KvK 66840406

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jarno Hofman Photography verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Algemene persoonsgegevens:
 • Voornamen
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-nummer
 • Domeinnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer
 • Factuurnummer

Verwerkingsgrond

Jarno Hofman Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Naam] met betrokkene heeft
gesloten;
c. Jarno Hofman Photography een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Jarno Hofman Photography, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen
van de producten en diensten van Jarno Hofman Photography aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jarno Hofman Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jarno Hofman Photography blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Jarno Hofman Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende
bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Jarno Hofman Photography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: [bewaartermijn]
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: [bewaartermijn]
 • Telefonisch contact: [bewaartermijn]
 • Informeren over wijzigingen van diensten: [bewaartermijn]

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website
van Jarno Hofman Photography of door middel van telefoon of e-mail. Jarno Hofman Photography zal de gegevens
van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website

Jarno Hofman Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de
browser verwijderen.

 

Beveiliging van de door Jarno Hofman Photography vastgelegde persoonsgegevens

Jarno Hofman Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jarno Hofman Photography.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Jarno Hofman Photography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen
om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Jarno Hofman Photography meldt, indien er sprake is van een
privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien
zijn voor de betrokkenen neemt Jarno Hofman Photography onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u
contact opnemen met Jarno Hofman Photography via info@byjarno.nl.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van
persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals
bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van
Jarno Hofman Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals
een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Contact

Jarno Hofman Photography

Jan van Krimpenweg 7D
2031CE, Haarlem

+31 (0) 641807774
info@byjarno.nl

KVK 66840406
BTW NL001395314B61

Connect

+31 (0) 641807774
info@byjarno.nl

Disclaimer

Op alle beelden rust beeldrecht
en portretrecht.

Geen reproductie zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de fotograaf.

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring

© 2023 Jarno Hofman Photography

Bedrijfsgegevens

Jarno Hofman Photography

Jan van Krimpenweg 7D
2031CE, Haarlem

+31 (0) 641807774
info@byjarno.nl

KVK 66840406
BTW NL001395314B61

 

Disclaimer

Op alle beelden rust beeldrecht
en portretrecht.

Geen reproductie zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de fotograaf.

 

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring

 

© 2023 Jarno Hofman Photography