Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 

Inleiding

Jarno Hofman Photography is aangesloten bij DuPho en hanteert daarom de DuPho algemene voorwaarden.
Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden of hieronder lezen:

 

DuPho.

Algemene voorwaarden van DuPho.

 

1.      Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan
wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken
op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2.      Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
afgeweken.

3.      Vergoeding

3.1     Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf
eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden
wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik
van het werk.
3.2      Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden
vergoed.

4.      Factuur en betaling

4.1      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2      Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde
termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%
verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3      Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de
nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht
daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4      Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet
heeft voldaan.

5.      Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan
de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke
termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige
schade voor de Wederpartij zou leiden.

6.      Opdracht

6.1      De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de
uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor
aanvang van de opdracht.
6.2      De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant
zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als
bedoeld in het vorige lid.
6.3      De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet
zijnde een resultaatsverbintenis.
6.4      Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen
voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is
ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.5      In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op
welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de
overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele
opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de
vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7.       Levering

Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

8.      Ziekte/overmacht

8.1      De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn
verplichtingen als gevolg van overmacht.
8.2      Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat
is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid.
8.3      Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg
met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt
aangewezen door de Fotograaf.
8.4      Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen
voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de
gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen.

9.      Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

10.      Licentie

10.1      Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij
wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie
zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte
en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
10.2      Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze
nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten
behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de
overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
10.3      Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen
en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
10.4      Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven
exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Fotograaf.
10.5      Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

11.      Inbreuk op auteursrecht

11.1      Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2      Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste
driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een
dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12.      Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

12.1      De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te
worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te
worden opgenomen.
12.2      De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een
Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform
artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
12.3      Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende
persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op
naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%
van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en
alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13.      Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1      De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
13.2      De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van
derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
13.3      De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,
tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
13.4      Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering
aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de
Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer
voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

14.      Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte
licentie te beëindigen.

15.      Rechts- en forumkeuze

15.1      Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht.
15.2      Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene
Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

DuPho. | Dutch Professional Photographers
Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam

 

© DuPho. Februari 2022

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onderdepotnummer 12/2022

 

 

 

Voorwaarden Beeldbank/portaal

 

Inleiding

Jarno Hofman Photography (hierna beheerder) biedt zijn opdrachtgevers de mogelijkheid om (in opdracht geproduceerd) beeldmateriaal te verzamelen
via een speciaal daarvoor ontwikkelde beeldbank/portaal. Deze beeldbank is onderheving aan enkele voorwaarden welke hieronder te lezen zijn:

 

Beelbank/portaal.

Algemene voorwaarden voor gebruik van de beeldbank/portaal.

 

1.      Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op, maar beperken zich niet tot, het gebruik van de beeldbank/portal (hierna beeldbank) te vinden op www.byjarno.nl/cloud en
al het beeldmateriaal of andere data welke daar in te vinden is.

2.      Eigendom van de afbeeldingen

2.1      Alle afbeeldingen die beschikbaar zijn op de beeldbank blijven eigendom van de rechthebbenden van het auteursrecht zoals beschreven in de
Algemene Voorwaarden te vinden op www.byjarno.nl/voorwaarde_nl, tenzij anders vermeld.
2.2      Gebruikers hebben geen eigendomsrechten op de gedownloade afbeeldingen en mogen deze niet verkopen, licentiëren, overdragen
of op enigeandere wijze verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.

3.      Gebruikslicentie

3.1      Door het downloaden van een afbeelding van de beeldbank, krijgt de gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare
licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals ook aangegeven in de .
3.2      De gebruiker mag de afbeelding niet gebruiken op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, de privacyrechten of andere
wettelijke rechten van derden.
3.3      Commercieel gebruik van de afbeeldingen vereist mogelijk een aparte licentieovereenkomst of betaling van een vergoeding

4.      Intellectuele eigendomsrechten

4.1      De beeldbank respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht hetzelfde van gebruikers.
4.2      Gebruikers mogen geen afbeeldingen uploaden waarop ze niet de benodigde rechten hebben of die in strijd zijn met de wetten en
regels met betrekking tot intellectuele eigendom.

5.      Verantwoordelijkheid van gebruikers

5.1      De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de afbeeldingen en het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.2      De gebruikers is aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of claims die voortvloeien uit onrechtmatig of onjuist gebruik van de
afbeeldingen.
5.3      De gebruiker is verantwoordelijk voor het aanmaken en bewaren van een wachtwoord en zal deze niet delen met derden of andere partijen
anders dan personen die direct samenwerken met de gebruiker. Meerdere gebruikers binnen een team kunnen allemaal gebruik maken dezelfde
gebruikersnaam/wachtwoord combinatie of individiueel een account aanvragen via info@byjarno.nl.
5.3      Indien het noodzakelijk is dat derden welke indirect met de gebruiker samenwerken toegang krijgen tot de beeldbank dient er een aanvraag
gedaan te worden voor de configuratie van een accound specifiek voor die partij. Dit kan via info@byjarno.nl.
5.1      De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de afbeeldingen voor een bepaald doel.

6.      Garanties en aansprakelijkheid

6.1      De beeldbank (en daarmee zijn beheerder) biedt geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de afbeeldingen voor een
bepaald doel.
6.2      De beeldbank (en daarmee zijn beheerder) is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de
afbeeldingen.

7.      Privacy

7.1      De beeldbank verzamelt mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers, zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens worden vertrouwelijk
behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij vereist door de wet of met toestemming van de gebruiker.
7.2      Hoe Jarno Hofman Photography (en daarmee de beeldbank) om gaat met privacy is in te zien op www.byjarno.nl/privacy

8.      Opslag en bewaartermijn

8.1    De beeldbank dient primair als een platform voor het zoeken en downloaden van afbeeldingen. Gebruikers dienen te begrijpen dat de beeldbank
geen permanente opslagdienst biedt en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een geschikte permanente opslagoplossing.
8.2      Indien een gebruiker specifieke afspraken wenst te maken met de beeldbank voor permanente opslag van afbeeldingen, kan er een aparte
overeenkomst worden opgesteld en kunnen er kosten in rekening worden gebracht, zoals overeengekomen tussen de gebruiker en de beheerder beeldbank..
8.3    Jarno Hofman Photography/de beheerder van de beeldbank behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, beeldmateriaal of
andere gegevens die zijn opgeslagen in de beeldbank te verwijderen indien dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld om schijfruimte vrij te maken).
8.4    Gebruikers kunnen een verzoek indienen om hun account te laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@byjarno.nl. Verwijdering van het
account van de gebruiker resulteert in permanente verwijdering van alle gegevens die onder dit account zijn opgeslagen (in de privémap die voor deze gebruiker
is aangemaakt bij aanmelding). Indien de gegevens van het te verwijderen account moeten worden overgezet naar een ander account/gebruiker, dient dit vooraf
te worden gemeld bij de beheerder via info@byjarno.nl. De beheerder is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies als gevolg van het niet tijdig melden van
een eventuele gewenste gegevensmigratie.

 

© Jarno Hofman Photography. Mei 2023

Bedrijfsgegevens

Jarno Hofman Photography

Jan van Krimpenweg 7D
2031CE, Haarlem

+31 (0) 641807774
info@byjarno.nl

KVK 66840406
BTW NL001395314B61

Connect

+31 (0) 641807774
info@byjarno.nl

Disclaimer

Op alle beelden rust beeldrecht
en portretrecht.

Geen reproductie zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de fotograaf.

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring

© 2023 Jarno Hofman Photography

Bedrijfsgegevens

Jarno Hofman Photography

Jan van Krimpenweg 7D
2031CE, Haarlem

+31 (0) 641807774
info@byjarno.nl

KVK 66840406
BTW NL001395314B61

 

Disclaimer

Op alle beelden rust beeldrecht
en portretrecht.

Geen reproductie zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de fotograaf.

 

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring

 

© 2023 Jarno Hofman Photography